Специалност "Топлотехника" - част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
28 учебни часа
10 учебни часа теория и 18 учебни часа практика
Цена
480.00 лв.
Форма на обучение
Дневна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Курсът е насочен към лицата желаещи да придобият познания в областта на хладилната техника и е подходящ както за начинаещи, така и за хора с опит в професията. Учебната програма е с практическа насоченост. Графикът е разработен така, че посещението на курса да бъде максимално удобно за работещите.

Курсът е с продължителност 28 учебни часа и се провежда присъствено в нашите лаборатории, които се намират на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11. Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават Удостоверение професионално обучение по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна". Документът е по образец на Министерството на образованието и науката. Към него издаваме Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.

Всички обучаеми, които преминат през курса „Хладилна техника“ ще са напълно подготвени да се явят на изпит за придобиване на документ за правоспособност, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и в съответствие с новия Регламент 2024/573. Изпитът се полага пред комисия, назначена от Българската браншова камара по машиностроене.

Теория

Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда.

Климатична, вентилационна и отоплителна техника

Топлинни източници

Хладилна техника

Ремонт на топлотехническите съоръжения и инсталации

Експлоатация на топлотехническите съоръжения и инсталации

Изпит по теория

Практика

Топлинни източници

Ремонт и експлоатация на топлотехнически съоръжения и инсталации

Изпит по практика

logo да познавате принципа на работа и устройството на хладилните и термопомпените системи

logo да извършвате диагностика

logo да познавате добрите практики при монтаж, ремонт и извеждане от експлоатация на хладилни и термопомпени системи

logo да работите безопасно с хладилните агенти

logo да извършвате обслужване и мониторинг на действащи системи

logo Документ, удостоверяващ завършен X клас

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията

logo Снимка в паспортен формат 

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „Рувекс“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към Рувекс АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

  1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за приобиване на професионална квалификация.
  2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
  3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и кометентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

  1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
  2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
  3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
  4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

Допълнителна квалификация, която може да получите при нас

ЦПО към Рувекс АД е одобрен от Българската Браншова Камара - Машиностроене за провеждане на обучения на хладилни техници, отговарящи на изискванията, посочени в процедурите по Регламент (ЕС)2015/2067,съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 на Европейския парламенти на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове.

Нашите курсове се провеждат от експерти в областта на хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване. Обученията се водят по утвърдени от Национална агенция за професионално образование и обучение програми. Оборудването в залите ни е съобразено с изискванията в приложение №1 към Наредба №1 от 17.02.2017г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи. Ние разполагаме с условия за демонстриране на операциите свързани с проверка на плътността на системите, зареждане, изсмукване и прибиране на хладилен агент с оглед неизпускането му в атмосферата.

Обученията завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската браншова камара по машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС. В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2067, от 01.07.2017г., притежаването на този документ е задължително изискване за физическите лица, които извършват следните дейности:
• проверка за течове от оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО2 еквивалент или повече, които не се съдържат в пяна, с изключение на оборудване, което е херметично уплътнено и етикетирано като такова, а намиращите се в него флуорсъдържащи парникови газове са в количества под 10 тона СО2 еквивалент;
• събиране и съхранение;
• монтаж;
• ремонт, поддръжка или сервизно обслужване;
• извеждане от експлоатация.