Обучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

Продължителност

зависи от квалификационната група

Цена

зависи от квалификационната група

Форма на обучение
Присъствена
Документ
Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност

Обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност се извършва съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Продължителността на обучението се определя от квалификационна група, която се придобива или се потвърждава.

След успешно приключване на обучението се получава Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност.

Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал.

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Предстоящи курсове
Запиши се

По време на обучението Вие ще:

 •  
 • се запознаете с изискванията към електротехническия персонал
 • се запознаете с организационните мероприятия, осигуряващи безопасността на работата
 • се запознаете с техническите мероприятия за осигуряване на безопасност
 • научите кои са инструктажите за безопасност при работа, осигурявани от работодателя
 • научите правилата за използване на защитни средства в електрическите уредби
 • научите как да работите с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори
 • научите как да се защитавате от индиректен допир
 • научите как да работите в пожароопасна и взривоопасна среда
 • разберете какво е действие на електрическия ток върху човека
 • научите как се оказва първа долекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека
 • научите какво е електротравматизъм
 • придобиете познания за мълнията; мълниеносната дейност и електромагнитните полета.
 • запознаете със заземителните инсталации
 • запознаете с електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация