Слънчеви топлинни инсталации - част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
12 учебни часа
6 учебни часа теория и 6 учебни часа практика
Цена
220.00 лв.
Форма на обучение
Вечерна Дневна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Курсът "Слънчеви топлинни инсталации" се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 12 учебни часа. Програмата на обучението е с практическа насоченост.

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Към Удостоверението за професионално обучение издаваме Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз. След края на обучението Вие ще:

 • придобиете знания за използването на слънчевата енергия в производство на битова гореща вода;
 • научите как да използвате енергията на слънцето, за да подпомогнете отоплителна инсталация на сграда;
 • се запознаете с основните компоненти на соларна слънчева инсталация;
 • умеете да монтирате соларни панели и да ги свързвате към съществуваща отоплителна инсталация;
 • знаете как да избирате необходимите инструменти и материали;
 • умеете да избирате необходимите лични предпазни средства.

Предстоящи курсове
Запиши се

Теория

Въведение в слънчевата термална енергия

Слънчеви топлинни инсталации за БГВ

Изпит по теория

Практика

Елементи на слънчеви топлинни инсталации

Монтажни схеми на слънчеви топлинни инсталации

Изпит по практика

logo придобиете знания за използването на слънчевата енергия в производство на битова гореща вода;

logo научите как да използвате енергията на слънцето, за да подпомогнете отоплителна инсталация на сграда;

logo се запознаете с основните компоненти на соларна слънчева инсталация;

logo умеете да монтирате соларни панели и да ги свързвате към съществуваща отоплителна инсталация;

logo знаете как да избирате необходимите инструменти и материали;

logo умеете да избирате необходимите лични предпазни средства.

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 1 бр.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „РУВЕКС“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към „РУВЕКС“ АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

 1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
 2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
 3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

 1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
 2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
 3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
 4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

 

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.