Термопомпени и соларни системи - част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"

Продължителност
46 учебни часа
15 учебни часа теория и 31 учебни часа практика
Цена
860.00 лв.
Форма на обучение
Вечерна
Документ
Удостоверение за професионално обучение

Курсът "Термопомпени и соларни системи" се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и е с продължителност 46 учебни часа. Програмата на обучението е с практическа насоченост, а формата на провеждане е вечерна, за да бъде удобна за работещите курсисти.

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм Удостоверението за професионално обучение се издава Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

След края на обучението Вие ще:

 • анализирате възможностите за инсталиране на термопомпена инсталация в конкретно място или обект;
 • прогнозирате техническите и икономическите параметри на термопомпена система, като избирате най-подходящия тип термопомпа за конкретния обект;
 • умеете да инсталирате в екип термопомпена инсталация, съгласно приложена техническа документация;
 • умеете да извършвате диагностика на термопомпена система, като откривате и решавате евентуални технически проблеми;
 • умеете да извършвате обслужване и мониторинг на действаща термопомпена система;
 • придобиете знания за използването на слънчевата енергия в производство на битова гореща вода;
 • научите как да използвате енергията на слънцето, за да подпомогнете отоплителна инсталация на сграда;
 • се запознаете с основните компоненти на соларна слънчева инсталация;
 • умеете да монтирате соларни панели и да ги свързвате към съществуваща отоплителна инсталация;
 • знаете как да избирате необходимите инструменти и материали;
 • умеете да избирате необходимите лични предпазни средства.

Теория

Строителна топлофизика

Термопомпена технология

Основни възли на термопомпата

Инсталиране на термопомпени инсталации

Соларни системи за производство на топла вода за БГВ и отопление

Изпит по теория

Практика

Термопомпена технология

Основни възли на термопомпата

Инсталиране на термопомпени инсталации

Експлоатация и ремонт на термопомпени съоръжения и инсталации

Соларни системи за производство на топла вода за БГВ и отопление

Производствена практика

Изпит по практика

logo анализирате възможностите за инсталиране на термопомпена инсталация в конкретно място или обект;

logo прогнозирате техническите и икономическите параметри на термопомпена система, като избирате най-подходящия тип термопомпа за конкретния обект;

logo умеете да инсталирате в екип термопомпена инсталация, съгласно приложена техническа документация;

logo умеете да извършвате диагностика на термопомпена система, като откривате и решавате евентуални технически проблеми;

logo умеете да извършвате обслужване и мониторинг на действаща термопомпена система;

logo придобиете знания за използването на слънчевата енергия в производство на битова гореща вода;

logo научите как да използвате енергията на слънцето, за да подпомогнете отоплителна инсталация на сграда;

logo се запознаете с основните компоненти на соларна слънчева инсталация;

logo умеете да монтирате соларни панели и да ги свързвате към съществуваща отоплителна инсталация;

logo знаете как да избирате необходимите инструменти и материали;

logo умеете да избирате необходимите лични предпазни средства.

logo Диплома за средно образование;

logo Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професията;

logo Снимки в паспортен формат – 1 бр.

Осъществявайки професионалната си дейност, Вие непрекъснато придобивате нови знания, умения и компетентности. За удостоверяването им Ви е необходим документ за валидиране. Този документ потвърждава придобитите чрез работа професионални компетентности, за които нямате предварителна обучителна подготовка и Ви дава възможност да упражнявате професията си в съответствие с изискванията. Ние провеждаме процедура по валидиране по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Целта на процедурата по валидиране е да се установи съответствието на придобитите чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с образователните изисквания.

Етапите на процедурата по валидиране са следните:

Първо: Консултация
Консултация с член от екипа на ЦПО към „РУВЕКС“ АД за определяне на професията, по която желаете да валидирате своите професионални знания, умения и компетентности и за уточняване на документите, които са необходими за доказване на притежаваните от  Вас професионални компетентности (напр. трудова книжка,  служебни бележки, автобиография, документи за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства, удостоверения и сертификати от преминати обучения и др.)

Второ: Подаване на заявление
За да стартирате процедурата по валидиране, трябва да подадете заявление по образец до директора на ЦПО към „РУВЕКС“ АД придружено от документите, доказващи притежаваните от Вас професионални компетентности.

Вашите документи ще бъдат разгледани от Комисия по валидиране:

 1. При пълно съответствие на предоставените доказателства с предметите от държавната програма по специалността Вие ще бъдете насочени към финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална квалификация.
 2. При липса на придобити знания, умения и компетенции по някои дисциплини Вие ще бъдете насочени към допълнително обучение, което приключва с тестове, за установяване на наученото. След като се установи пълно съответствие на знанията и уменията с учебната програма, ще бъдат проведени финални изпити по теория и практика по специалността.
 3. При липса на доказателства за придобити знания, умения и компетентности е необходимо да се явите на тестове, които ще послужат за идентифициране на знанията по отделните компетенции и да изпълните практическа задача, за да докажете уменията си. При необходимост ще бъдете насочен към допълнително обучение. След успешно полагане на всички тестове ще бъдат насрочени дати за финални изпити по теория и практика за придобиване на професионална компетентност. 

Документът, който ще Ви издадем при успешно премината процедура по валидиране е Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Цената и продължителността на процедурата по валидиране зависят от това:

 1. колко убедителни са представените от Вас доказателства;
 2. имат ли връзка със заявената за валидиране професионална квалификация;
 3. необходимо ли Ви е допълнително обучение по теория и практика;
 4. до колко Вие ще спазвате стъпките и сроковете, които ще бъдат определени във Вашия индивидуален план за валидиране.

 

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД провежда обучения за потвърждаване и придобиване на квалификационна група по електробезопасност. Обученията се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.