44 contactPoint

Hов курс - Слънчеви топлинни инсталации

Представяме Ви най-новия ни курс "Слънчеви топлинни инсталации". Той се провежда като професионално обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници".

След края на обучението Вие ще:

  • придобиете знания за използването на слънчевата енергия в производство на битова гореща вода;
  • научите как да използвате енергията на слънцето, за да подпомогнете отоплителна инсталация на сграда;
  • се запознаете с основните компоненти на соларна слънчева инсталация;
  • умеете да монтирате соларни панели и да ги свързвате към съществуваща отоплителна инсталация;
  • знаете как да избирате необходимите инструменти и материали;
  • умеете да избирате необходимите лични предпазни средства.

При успешно полагане на изпитите Вие ще придобиете квалификация по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" и ще бъдете регистриран в списъка на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.