Приключен проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”

"Рувекс" АД успешно приключи изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”. Проектът се финансира в рамките на Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., договор BG04-04-05-17-04/13.11.2015 г. по Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Грантова схема BG04-04-05: “Обучения и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия”.

За представяне на резултатите от проекта на 25.04.2016 г. беше проведена закриваща конференция в сградата на "Рувекс" АД. Директорът на ЦПО към "Рувекс" АД и ръководителят на проекта обобщиха постигнатото, а именно:
- разработени учебна програма и материали за повишаване на капацитета на администрацията в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;
- проведени 8 обучения за по 40 човека и едно за 55 представители на администрацията в градовете Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Варна, София (2 обучения), Враца, Благоевград и Пловдив.
- проведени консултации за обмяна на опит в тази област с участието на норевежкия партньор по проекта г-н Одвар Стен Ронсен;
- повишена информираността относно решенията за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Проектът беше приключен в срока за изпълнение на програма BG04 - 30.04.2016 г. 

 

Закриваща конференция:

   

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ПрограмаBG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от „Рувекс” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния оператор на Програма BG04 “Eнергийна ефективност и възобновяема енергия”.

Mainimage: