Семинар "Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти"

Покана за участие

Семинар на тема „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти“
 Лектор: инж. Кристина Цалова

място на провеждане – гр. София
период: м. май 2015 г.

 

П Р О Г Р А М А

Час от-до

Лекция

09:30-10:30

Пускане/предоставяне на пазара на строителни продукти – хармонизиран ред съгласно Регламент 305/2011 и взаимно признаване съгласно Регламент (ЕО) 764/2008.

Хармонизирани технически спецификации: Хармонизирани стандарти и Европейски документи за оценяване. Принципи за разработване и процедури за приемането на европейски документи за оценяване.

10:30-11:15

Основни термини: Основни изисквания към строежите, съществени характеристики на строителните продукти, експлоатационни показатели, строителни продукти.

11:15-11:30

Кафе пауза

11:30-13:00

Декларация за експлоатационни показатели. Съдържание на декларацията за експлоатационни показатели. Основни принципи и използване на маркировката СЕ. Правила и условия за нанасянето на маркировката СЕ. Примери на попълнени декларации, преди и след изменението на Анекс ІІІ на Регламента с делегиран акт. Примери за СЕ маркировка.

13:00-14:00

Работен обяд

14:00-15:30

Национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Наредба № РД-02-20-1 на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Декларации и документи, изисквани за влагане на строителните продукти в строежите. Примери на декларация за характеристиките на строителен продукт.

15:30-15:45

Кафе пауза

15:45-17:30

Преходни разпоредби за оценяване на строителни продукти по отменени версии на стандарти.

Звено  за контакт относно продукти в строителството.

Забележка: Всички участници ще получат оригинален Сертификат, издаден от ЦПО към Рувекс АД  

 

Краен срок за потвърждаване на участието:  20  април 2015 г. на e-mail info@ruvexcenter.com

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ  (ЗА 1 УЧАСТНИК): 

Ø  120 ЛЕВА  (БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС). Таксата включва кафе паузи и обяд.
Ø  ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИНУЧАСТНИК ОТ ЕДНА ФИРМА ПОЛУЧАВАТЕ ОТСТЪПКА ОТ 10 % ЗА ВСЕКИ ВТОРИ И СЛЕДВАЩ УЧАСТНИК!
Ø  ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 20 УЧАСТНИКА!

Mainimage: