Графичен дизайнер

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Графичен дизайнер”, специалност „Графичен дизайн. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Компютърна анимация" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
Наименование и код на Професията: 213070 Графичен дизайнeр
Наименование и код на специалността: 2130701 Графичен дизайн

Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 390 часа
Брой часове по практика: 570 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/дистанционна/ индивидуална

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.