Икономист-информатик

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Икономист-информатик” по специалност "Икономическа информатика". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Икономическа информатика"
Наименование и код на професионалното направление: 482 Използване на компютри
Наименование и код на Професията: 482010 Икономист-информатик
Наименование и код на специалността: 4820101 
Икономическа информатика
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 1094 учебни часа;
Брой часове по теория: 572 часа
Брой часове по практика: 442 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/самостоятелна

Специалност "Икономическо информационно осигуряване"
Наименование и код на професионалното направление: 482 Използване на компютри
Наименование и код на Професията: 482010 Икономист информатик
Наименование и код на специалността: 4820102 Икономическо информационно осигуряване
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 682 учебни часа
Брой часове по теория: 235 часа
Брой часове по практика: 447 часа

Форма на обучение: дневна/вечерна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.