Офис секретар

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Офис секретар” по специалност "Административно обслужване". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 346 Секретарски и офис дейности
Наименование и код на Професията: 346020 Офис секретар
Наименование и код на специалността: 3460201 Административно обслужване
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 750 учебни часа;
Брой часове по теория: 286 часа
Брой часове по практика: 464 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.