Оперативен счетоводител

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Оперативно счетоводство" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 344 Счетоводство и данъци
Наименование и код на Професията: 344010 Оперативен счетоводител
Наименование и код на специалността: 3440101 Оперативно счетоводство
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 431 часа
Брой часове по практика: 529 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/дистанционна/ индивидуална

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.