Организатор на интернет приложения

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Организатор на интернет приложения”, специалност „Електронна търговия. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Електронна търговия" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 482 Приложна информатика
Наименование и код на Професията: 482040 Организатор интернет приложения
Наименование и код на специалността: 4820401 Електронна търговия
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 456 часа
Брой часове по практика: 504 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/дистанционна/ индивидуална

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.