Шивач

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Шивач”, специалност „Шивачество”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Производство на облекло - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
Наименование и код на Професията: 542110 Шивач
Наименование и код на специалността: 5421101 Шивачество
Степен на професионална квалификация: Първа

Продължителност: 360 учебни часа
Брой часове по теория: 144 часа
Брой часове по практика: 216 часа

Форма на обучението: дневна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.