Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” по специалност "Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 861 Защита на собствеността и личността
Наименование и код на Професията: 861020 Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
Наименование и код на специалността: 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа
Брой часове по теория: 400 часа
Брой часове по практика: 560 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.