Сътрудник социални дейности

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Сътрудник социални дейности” по специалност "Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 762 Социални дейности
Наименование и код на Професията: 762020 Сътрудник социални дейности
Наименование и код на специалността: 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 992 учебни часа
Брой часове по теория: 430 часа
Брой часове по практика: 562 часа
Форма на обучението: дневна/вечерна/съботно-неделна

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.