Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация попрофесия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” по специалност „Газова техника. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Газова техника"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Наименование и код на специалността: 5220306 Газова техника

Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 966 учебни часа;
Брой часове по теория: 460 часа
Брой часове по практика: 506 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна

Специалност "Възобновяеми енергийни източници" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации
Наименование и код на специалността: 5220308 Възобновяеми енергийни източници
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 445 часа
Брой часове по практика: 515 часа

Форма на обучението: дневна/вечерна/задочна/дистанционна/ индивидуална

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.