Заварчик

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Заварчик”, специалност „Заваряване”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Наименование и код на професионалното направление: 521 Металообработване и машиностроене
Наименование и код на Професията: 521090 Заварчик
Наименование и код на специалността: 5210901 Заваряване
Степен на професионална квалификация: Първа

Продължителност: 348 учебни часа;
Брой часове по теория: 155 часа
Брой часове по практика: 193 часа

Форма на обучението: дневна; вечерна; съботно - неделна

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.