Обучения за КЗЛД

ЦПО към "Рувекс" АД приключи успешно изпълнението на договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на Комисията за защита на личните данни в областта на управление на риска, стратегическо планиране, анализ и оценка по изготвяне и прилагане на законодателството в областта на защита на личните данни, по-ефективна комуникация с институциите на Европейския съюз, разработването на комуникационни стратегии и провеждането на информационни кампании, както и за работа с бази данни – работа със софтуер за управление на бази данни (МS Access), по проект “Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”, с рег. № 14-22-45/26.09.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16“.

Обученията бяха проведени в рамките на три обособени позиции:

- ОП 1: "Организиране и провеждане на обучение (training of trainers) за служители от специализираната администрация на КЗЛД, в областта на управление на риска" - проведено в гр. Поморие от 21 до 26 юни 2015 г. за 39 служители на КЗЛД;
- ОП 2: "Организиране и провеждане на обучение за служители от специализираната администрация на КЗЛД, в областта на стратегическото планиране, анализът и оценка по изготвяне и прилагане на законодателството в областта на защита на личните данни“ - проведено в гр. Сандански в периода 08-12 юни 2015 г. за 26 служители на КЗЛД;
- ОП 3: "Организиране и провеждане на 2 (две) обучения за служителите от специализираната администрация на КЗЛД в областта на по – ефективната комуникация с институциите на Европейския съюз, разработването на комуникационни стратегии и провеждането на информационни кампании, както и за работа с бази данни – работа със софтуер за управление на бази данни (MS Access)" - гр. Велинград в периода 20-24.07.2015 г. с включени в обучението общо 24 души.

Екипът на ЦПО към "Рувекс" АД иска да изрази своите благодарности за добрата съвместна работа с екипа на Комисията за защита на личните данни!

Още информация на страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/