Завършени обучения по ОПАК

През изминалите месеци ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи няколко договора за предоставяне на услуги по обучение на служители от общински и централни админстрации по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Услуги за обучение бяха предоставени на:
- Община Ковачевци: Договор №14/23.02.2015г. за изпълнение на обществена поръчка „Избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения” по проект № М13-22-53/11.08.2014 г. „Компетентност и ефективнoст” – обучение на служителите в Община Ковачевци”. Дейностите по Договора бяха изпълнени в периода 23 февруари 2015 г. – 04 май 2015 г. 

- Община Радомир: Договор №232/05.11.2014 г. за изпълнение на обществена поръчка „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции - чуждоезиково  обучение по английски език и по компютърна грамотност, организиране и провеждане на семинари за управление на стреса и на времето, комуникативни и презентативни умения“ по проект № М13-22-39/30.07.2014 г. „Надграждане компетенциите на администрацията на община Радомир за повишаване на нейната ефективност“. Дейностите по Договора бяха изпълнени в периода 05 ноември 2014 г. – 04 май 2015 г. 

- Столична община - Район "Слатина": Договор с изх. № РД 55-2 от 16.03.2015 г. за изпълнение на обществена поръчка по проект „Администрацията и гражданите - една цел” поДоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №А12-22-156/11.03.2014 г. Дейностите по Договора бяха изпълнени в периода 16 март 2015 г. – 3 юни 2015 г.

- Агенция по вписванията: Договор от 17.03.2015 г. с изх. №93-00-21за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии“, финансирана по линия на проект по договор А13-22-9/17.04.2014 г. „Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационните технологии и административно-правно обслужване”. Дейностите по Договора бяха изпълнени в периода 17март 2015 г. – 02 юни 2015 г.

Екипът на ЦПО към "Рувекс" АД би искал да изрази своите благодарности към служителите на Агенция по вписванията, общините Ковачевци, Радомир и СО-Район "Слатина" за добрата съвместна работа !