Електротехник

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Електротехник”, специалности "Електрически инсталации" и "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност "Електрически инсталации"
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522010 Електротехник
Наименование и код на специалността: 5220109 Електрически инсталации
Степен на професионална квалификация: Трета

Продължителност: 960 учебни часа
Форма на обучението: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна

Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника" - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 522 Електротехника и енергетика
Наименование и код на Професията: 522010 Електротехник
Наименование и код на специалността: 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа
Брой часове по теория: 480 часа
Брой часове по практика: 480 часа
Форма на обучението: дневна

 

Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за придобита професионална квалификация.